Juridische kennisgeving

Deze juridische kennisgeving stelt de voorwaarden vast voor toegang tot en gebruik van de website die wordt aangeboden onder de domeinnaam www.lascolinasgolfrealestate.com (hierna de ‘website’) en onder elk van de daarvan afhankelijke subdomeinen die Colinas Golf Residencial S.L., (hierna ‘CGR’) gratis ter beschikking stelt aan haar gebruikers (de ‘gebruikers’).

Door de website te bezoeken, erkent, begrijpt en aanvaardt u, noodzakelijkerwijs en zonder voorbehoud, de voorwaarden en bepalingen die in deze juridische kennisgeving zijn opgenomen (de ‘algemene voorwaarden’). Daarom wordt aanbevolen dat de gebruikers deze algemene voorwaarden zorgvuldig lezen, en ook alle berichten, instructies of waarschuwingen die hen tijdens het navigeren op de website worden meegedeeld, aangezien deze allemaal moeten worden nageleefd. Wanneer de gebruikers het niet eens zijn met deze bepalingen, moeten zij de website niet gebruiken.

CGR behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of bij te werken, door normatieve vereisten, technische redenen, wijzigingen in de door CGR aangeboden diensten of door strategische beslissingen van het bedrijf of de groep waartoe ze behoort, door middel van de wijziging of bijwerking van de tekst die toegankelijk is voor de gebruikers in deze juridische kennisgeving. Daarom wordt de gebruikers aanbevolen ze regelmatig te herlezen. Wanneer de gebruiker niet akkoord gaat met de wijzigingen, moet hij/zij het gebruik van de website beëindigen en zich uitschrijven als gebruiker. Het gebruik van de website nadat de wijzigingen zijn aangebracht, betekent dat de gebruikers de wijzigingen aanvaarden.

Identificatie van de eigenaar van de website

De eigenaar van deze website is het bedrijf Colinas Golf Residencial S.L., (‘CGR’), met adres C/Luchana, 23 – Madrid, en btw-nummer B-83.995.142, geregistreerd in het handelsregister van Madrid, volume 20102, folio 121, Sectie 8ª, blad M-354823.

Het e-mailadres is: info@lascolinasgolf.es

CGR is een bedrijf van de groep Gmp, een vastgoedgroep die zich richt op hoogwaardige vastgoedactiva en -diensten. Raadpleeg voor meer informatie: https://grupogmp.com/.

Doel van de website

Het doel van deze website is het informeren en promoten van de residentiële gemeenschap genaamd Las Colinas Golf & Country Club (‘Las Colinas’) en haar diensten op het gebied van sport, vrije tijd, accommodatie en restaurants (de ‘diensten voor vrije tijd en accommodatie’), en ook om de toegang tot en het gebruik van deze diensten te vergemakkelijken.

Kosteloos gebruik

De toegang tot en het navigeren op de website en het gebruik van de hulpmiddelen en functies ervan is gratis. Voor sommige diensten die via deze website worden verleend, kunnen speciale gebruiksvoorwaarden, beleidsregels en/of instructies gelden die in dergelijke gevallen de inhoud van deze algemene voorwaarden vervangen, aanvullen of wijzigen.

Bovendien kan het contracteren van bepaalde diensten op het gebied van sport, vrije tijd, accommodatie en restaurants, indien van toepassing, de betaling van een vergoeding en de aanvaarding van specifieke contractvoorwaarden met zich meebrengen.

Verplichtingen van de gebruikers en niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruikers verbinden zich ertoe om:

 • De website te gebruiken volgens de toegestane gebruikswijze, op zorgvuldige wijze en met inachtneming van deze algemene voorwaarden, de geldende wetgeving (in het bijzonder op het gebied van gegevensbescherming, imago en intellectuele en industriële eigendom), de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde gebruiken.
 • De website, de inhoud ervan en/of de diensten niet te gebruiken op een manier die de rechten of belangen van derden kan bedreigen of schenden, of die op welke manier dan ook het doel, de toegankelijkheid, het gebruik of de werking van de website verstoort of belemmert.
 • Regelmatig de algemene voorwaarden te bekijken en te controleren op eventuele wijzigingen.
 • De website niet voor commerciële doeleinden te gebruiken of informatie of inhoud te verzamelen om diensten aan te bieden die duidelijk zouden kunnen concurreren met Las Colinas en haar diensten voor vrije tijd en accommodatie.
 • De website niet te wijzigen of proberen te wijzigen en geen actie te ondernemen of middelen te gebruiken om het uiterlijk of de functies ervan te veranderen.
 • Geen computervirussen, -wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige codes te plaatsen met als doel de werking van de website te verstoren, te vernietigen of te beperken.
 • Geen zogenaamde reverse engineering-technieken toe te passen en/of te ontcijferen, te decompileren of een ander systeem te gebruiken om de broncode van de website of van een element waarop auteursrechten of intellectuele of industriële eigendomsrechten rusten, te leren kennen.
 • De website of zijn hulpmiddelen en functies (of de met de dienst verbonden netwerken) niet te beschadigen, uit te schakelen, te overbelasten of te hinderen, of het gebruik en genot ervan te verstoren.
 • Geen handelingen te verrichten die inbreuk kunnen maken op rechten of belangen van CGR, Las Colinas, van de leveranciers van de diensten voor vrije tijd en accommodatie of van derden, zoals intellectuele of industriële eigendomsrechten (octrooien, merken, auteursrechten, commerciële geheimen, enz.).

Privacybeleid

Bij het navigeren en het gebruik van bepaalde diensten op deze website kan de gebruiker gevraagd worden om persoonsgegevens te verstrekken. CGR verwerkt dit soort informatie volgens de geldende wetgeving, in overeenstemming met haar Privacybeleid dat deel uitmaakt van deze algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendom en auteursrecht

Deze website is eigendom van CGR. De inhoud ervan (inclusief maar niet beperkt tot de broncode, handelsmerken, afbeeldingen, iconen, ontwerpen en algemene presentatie) wordt volgens de Spaanse, communautaire en internationale regelgeving beschermd door auteursrechten, geregistreerde handelsmerken en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten die eigendom zijn van CGR, de bedrijven van de groep of derden. De toegang tot deze website geeft geen enkele toestemming of licentie van welke aard dan ook voor deze inhoud en rechten, en kan ook niet zo worden opgevat.

Bovendien zijn bepaalde handelsnamen, handelsmerken, logo’s, slogans en andere materialen die op deze website worden weergegeven, naar behoren geregistreerd in naam van CGR of andere entiteiten. De gebruiker is niet gemachtigd om deze elementen te gebruiken, waarvan de eigendom hoe dan ook van CGR of deze entiteiten blijft.

Elke handeling van reproductie, verspreiding, bewerking of openbare mededeling, en elke vorm van overdracht, van het geheel of een deel van de inhoud van de website en/of, in het algemeen, elke handeling van exploitatie van het geheel of een deel van de inhoud (afbeeldingen, teksten, ontwerp, indexen, formulieren, enz.), en van de eventuele databases die de website kan bevatten en van elk object dat volgens de huidige wetgeving beschermbaar is, met name in overeenstemming met de regelgeving inzake intellectuele en industriële eigendom, is uitdrukkelijk verboden.

De gebruikers zullen in geen geval, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, de inhoud van de website commercieel kunnen exploiteren of gebruiken, noch de inhoud van de website wijzigen, kopiëren, verdelen, verzenden, tentoonstellen, adverteren, verkopen en/of licenties verlenen of werken creëren die ervan zijn afgeleid, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van CGR en, in voorkomend geval, van de eigenaar ervan. Elke toelating of licentie van de website en de inhoud ervan impliceren in geen geval de volledige of gedeeltelijke afstand, overdracht of toekenning van voornoemde rechten.

De gebruiker heeft de mogelijkheid om af en toe kopieën af te drukken van afzonderlijke pagina’s van deze website, op voorwaarde dat hij/zij dit doet voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik en zonder wijzigingen de tekens handhaaft die verwijzen naar auteursrechten, geregistreerde handelsmerken en alle andere identificatie met betrekking tot de rechten van CGR of derden. Het maken van andere kopieën, in elektronische, papieren of andere vorm, is ten strengste verboden.

CGR behoudt zich uitdrukkelijk alle burgerlijke en strafrechtelijke acties voor die haar op grond van de Spaanse en buitenlandse wetgeving zouden kunnen toekomen als gevolg van de schending van het ongestoorde bezit en/of ongeoorloofde gebruik van haar industriële en intellectuele eigendomsrechten.

Beperking van aansprakelijkheid en garantie

De gebruikers erkennen en aanvaarden dat ze de website te allen tijde op eigen risico en verantwoordelijkheid gebruiken, zodat CGR niet verantwoordelijk is voor eventueel misbruik, verkeerd gebruik of gebruik in strijd met deze algemene voorwaarden.

In aanvulling op hetgeen in de vorige paragraaf is vermeld over de verplichtingen van de gebruikers en het niet-toegelaten gebruik, verbinden de gebruikers zich ertoe om de website of de diensten ervan niet te gebruiken op een nalatige manier, voor frauduleuze doeleinden of met het doel de wet te overtreden. Bijgevolg zullen de gebruikers ervan afzien om de website te gebruiken voor onwettige activiteiten. In het bijzonder, maar niet beperkt, zal de gebruiker zich ervan onthouden om de website te gebruiken:

 • Om zich voor te doen in de identiteit van andere gebruikers of derden,
 • Om gegevens of transacties te vervalsen en
 • Voor elk gedrag dat een frauduleuze handeling inhoudt.

De gebruikers zullen geen activiteiten uitvoeren die schade of nadeel kunnen berokkenen aan derden, aan CGR en aan de werking en/of ontwikkeling van de website.

CGR probeert er steeds voor te zorgen dat de website correct functioneert en beschikbaar is. Wanneer de gebruikers zich toegang verschaffen tot de website, zal deze echter worden weergegeven volgens de beschikbaarheid en de gelijktijdige beperkingen op elk moment, zonder dat CGR, de bedrijven van haar groep, haar leveranciers of andere personen die betrokken zijn bij de creatie, productie en distributie van deze website, individueel of gezamenlijk kunnen garanderen dat de werking ervan ononderbroken of vrij van fouten zal zijn.

Ondanks de inspanningen van CGR om de systemen en de inhoud van de website te beschermen, is het niet mogelijk om volledige garanties te bieden met betrekking tot mogelijke inbreuken of verlies van informatie. Ook kan de afwezigheid van virussen of andere schadelijke elementen op de website die veranderingen in het computersysteem van de gebruiker, zowel software als hardware, kunnen veroorzaken, niet worden gegarandeerd. De gebruikers begrijpen en gaan ervan uit dat er zich situaties kunnen voordoen waarover CGR geen controle heeft.

CGR behoudt zich het recht voor technische wijzigingen aan te brengen om de kwaliteit, efficiëntie of doeltreffendheid van het systeem en de connectiviteit ervan te verbeteren.

CGR is niet verantwoordelijk voor het verkeerde gebruik door de gebruikers op de website, noch voor de schending door de gebruikers van de verplichtingen en verbintenissen die in deze voorwaarden of in andere toepasselijke voorwaarden zijn aangegaan.

CGR is met name in geen geval aansprakelijk voor:

 • Verlies, schade of nadeel van welke aard dan ook als gevolg van de toegang tot en het gebruik van de website, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlies, schade of nadeel veroorzaakt aan computersystemen of veroorzaakt door de aanwezigheid van virussen en/of computeraanvallen.
 • Schade die gebruikers kunnen lijden als gevolg van ongepast gebruik van de website en als gevolg van storingen, onderbrekingen, afwezigheid of defecten in de telecommunicatie.
 • De juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die niet zelf is gegenereerd.
 • De informatie van een andere bron of de informatie op andere websites door middel van een hyperlink vanaf de website.
 • Eventuele verschillen die tijdelijk kunnen ontstaan tussen de gedrukte versie van haar documenten en de elektronische versie daarvan die op de website is gepubliceerd.

De informatie op deze website kan in bepaalde gevallen afkomstig zijn van bronnen buiten CGR. Daarom onderschrijft of garandeert deze entiteit op geen enkele wijze de getrouwheid, nauwkeurigheid, juistheid of geldigheid van dergelijke informatie die op deze website wordt gepubliceerd of waarnaar wordt verwezen.

In elk geval zal CGR slechts de schade verantwoorden die de gebruikers zouden kunnen lijden als gevolg van een frauduleuze of nalatige actie van dit bedrijf, met betrekking tot de toegang tot de website, de levering van haar diensten, en het gebruik van de inhoud, hulpmiddelen en functies.

Links

CGR heeft geen controle over de inhoud van andere websites van waaruit u toegang krijgt tot deze website of waartoe deze website toegang verleent via links. Daarom is CGR niet verantwoordelijk voor de informatie die ze bevatten noch voor de gevolgen die uit deze informatie kunnen worden afgeleid. CGR stelt dergelijke links ter beschikking van de gebruikers voor hun comfort en gemak, wat in geen geval kan worden geïnterpreteerd als een goedkeuring of sponsoring door CGR van de inhoud van dergelijke websites. CGR geeft geen enkele garantie, expliciet of impliciet, over de juistheid, eigendom, geldigheid of wettelijkheid van de gelinkte websites en hun inhoud.

Als een gebruiker of een derde vaststelt dat de inhoud waartoe deze website via links toegang geeft, mogelijk in strijd is met de wet, de goede zeden of de openbare orde, moet hij/zij dit per e-mail aan CGR meedelen: privacidad@lascolinasgolf.es

Schadevergoeding

Wanneer CGR, de bedrijven van haar groep, haar leveranciers of andere personen die betrokken zijn bij de creatie, productie en distributie van deze website enige vorm van schade, verlies of kosten hebben geleden (met inbegrip van de honoraria van advocaten en procureurs die nodig zouden zijn geweest) als gevolg van een inbreuk door de gebruikers op deze algemene voorwaarden, zijn deze laatste verplicht de veroorzaakte schade in zijn geheel te vergoeden. Het bovenstaande is met name, maar niet uitsluitend, van toepassing in de gevallen waarin, als gevolg van de niet-nakoming van de gebruikers, vorderingen van derden tegen CGR of een van de bedrijven van haar groep worden ingediend. De gebruikers zijn verantwoordelijk voor het behoud van CGR en de bedrijven van haar groep, die alle kosten, lasten, schade of nadeel die uit hun handelingen kunnen voortvloeien, kunnen terugeisen.

Cookiebeleid

Tijdens het navigeren op de website worden cookies gebruikt, waarvan het gebruik wordt geregeld volgens de bepalingen van de toepasselijke regelgeving, in het cookiebeleid van de website op de URL, waar de volledige tekst kan worden geraadpleegd.

In dit verband informeren wij u dat cookies kleine gegevensbestanden zijn die worden opgeslagen in de computer van de gebruiker die de website bezoekt en die bepaalde informatie over het bezoek aan de website bevatten of opslaan.

De gebruikers hebben echter de mogelijkheid om cookies uit te schakelen, wat in de meeste webbrowsers mogelijk is. Daarom informeren wij de gebruiker dat wij onze eigen cookies en die van derden gebruiken om het surfgedrag op de website te analyseren.

Contact en communicatie

Door deze algemene voorwaarden te aanvaarden, gaan gebruikers ermee akkoord dat in het geval zij informatie aanvragen bij CGR, de meeste communicatie elektronisch zal verlopen. Indien nodig zal CGR per e-mail contact opnemen met de gebruikers. De gebruikers stemmen in met het gebruik van dit elektronisch communicatiemiddel en erkennen de geldigheid van alle kennisgevingen, informatie en andere mededelingen die CGR elektronisch verstuurt als schriftelijke informatie.

Voor vragen of incidenten, klachten of claims in verband met de website kunnen gebruikers contact opnemen met CGR door een e-mail te sturen naar het volgende adres: privacidad@lascolinasgolf.es

Bescherming en interpretatie

Deze algemene voorwaarden vormen een overeenkomst tussen elke gebruiker en CGR. Wanneer de bevoegde autoriteit een bepaling onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar verklaart, wordt deze zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke bedoeling van deze bepaling geïnterpreteerd. Een dergelijke verklaring met betrekking tot een of meerdere clausules doet geen afbreuk aan de geldigheid van de overige clausules. Het feit dat CGR de strikte naleving van een van de bepalingen van deze voorwaarden niet eist, vormt en kan in geen geval worden geïnterpreteerd als een verzaking aan de strikte naleving ervan in de toekomst.

Taal

De taal die van toepassing is op deze algemene gebruiksvoorwaarden is het Spaans. Voor het gemak van de gebruikers worden versies in andere talen verstrekt. Daarom aanvaardt u als gebruiker uitdrukkelijk dat de Spaanse versie ervan van toepassing is. Bij tegenstrijdigheid tussen hetgeen in de Spaanse versie van deze voorwaarden is vermeld en hetgeen in een van de vertalingen ervan is vermeld, heeft de Spaanse versie voorrang.

Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze website, de inhoud en de diensten ervan, en ook de relaties tussen CGR en de gebruikers worden geregeld door de Spaanse wetgeving en door deze algemene voorwaarden, die in elk geval in overeenstemming daarmee moeten worden geïnterpreteerd. Voor alle vragen of geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, komen de partijen overeen zich te onderwerpen aan de rechtbanken en tribunalen van de stad Madrid, waarbij zij uitdrukkelijk afzien van elke andere bevoegdheid die hun toekomt.

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor een goede werking en voor analytische doeleinden en om u advertenties te tonen die zijn gerelateerd aan uw voorkeuren op basis van een profiel dat is gemaakt op basis van uw surfgedrag. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden. Meer informatie   
Privacidad