Privacybeleid

Het doel van dit privacybeleid (het ‘privacybeleid’) is om gebruikers duidelijk en nauwkeurig te informeren over de verwerking van persoonsgegevens door het bedrijf dat verantwoordelijk is voor deze verwerking.

Identiteit en contactgegevens van de verantwoordelijke voor de verwerking:

Las Colinas Golf & Country Club is een complex dat wordt beheerd door drie afzonderlijke bedrijven: Colinas Green Golf S.L. (B83977868), Campoamor Sun & Beach S.L. (B83835496) en Colinas Golf Residencial S.L. (B83835496). Zij hebben allen hun statutaire zetel te C/ Luchana 23, 28010 Madrid en behoren tot de groep Gmp (hierna de ‘bedrijven van Las Colinas’), elk met een onafhankelijke en duidelijk afgebakende verantwoordelijkheid naargelang de doeleinden van de specifieke verwerking, zoals hieronder weergegeven:

  • Colinas Green Golf S.L. is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de activiteiten van de golfbaan, sport- en gezondheidsclub, racketclub, clubhuisrestaurants (Il Palco, Umawa, enz.).
  • Campoamor Sun & Beach S.L. is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens in verband met de activiteiten van reserveringen van toeristische accommodatie en vragen in verband met de diensten die worden aangeboden op de WOW Beach (met inbegrip van het restaurant en de reservering van ligstoelen).
  • Colinas Golf Residencial S.L. is verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens met betrekking tot de verkoop van eigendommen in het complex Las Colinas Golf & Country Club en het integrale beheer van klanten, en is verantwoordelijk voor de database van gebruikers die zich in onze database registreren voor commerciële communicatie.

Elke verwijzing naar de verwerking van persoonsgegevens in dit beleid moet worden opgevat als zijnde gedaan door het betrokken bedrijf zoals aangegeven zonder enige vorm van medeverantwoordelijkheid.

Als u vragen hebt over gegevensbescherming, kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: privacidad@lascolinasgolf.es.

Gegevens die nodig zijn voor bepaalde verwerkingen

Het verstrekken van de gevraagde gegevens via een van de aangeboden kanalen is voor de gebruikers volledig vrijwillig, hoewel het niet verstrekken van bepaalde gegevens of antwoorden op vragen die eventueel worden gesteld tijdens de registratieprocessen of in de elektronische formulieren die aan de gebruikers worden voorgelegd, kan leiden tot de onmogelijkheid van toegang tot de diensten waarvoor de persoonsgegevens zijn gevraagd.

Verzamelde informatie van gebruikers

In het algemeen verzamelen wij persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam, voornaam en achternaam, en contactgegevens zoals postadres, telefoonnummer of e-mailadres.

Daarnaast kan in specifieke gevallen aanvullende informatie worden opgevraagd, bijvoorbeeld met betrekking tot cv’s die via specifieke kanalen of formulieren worden verstrekt of per e-mail worden verzonden naar de adressen van de bedrijven van Las Colinas.

Doeleinden en rechtsgronden van de verwerking:

De persoonsgegevens die via de aangeboden kanalen en marketingcampagnes worden verzameld, worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

DoelRechtsgrond
Verwerking en beheer van reserveringen voor diensten aangeboden door de bedrijven van Las Colinas.Uitvoering van de contractuele relatie of toepassing van precontractuele maatregelen, indien van toepassing.
Beheer van verzoeken of eisen die zijn geformuleerd via de kanalen die aan de gebruiker ter beschikking zijn gesteld.De uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker
Administratieve formaliteiten in verband met de commerciële relatie die met de verzending van de formulieren wordt beoogd.Toepassing van precontractuele maatregelen
Beheer van ontvangen cv’sToestemming en uitvoering van precontractuele maatregelen, indien van toepassing
Commercieel beheer dat bestaat uit het versturen van reclame en commerciële mededelingen die gespecialiseerd zijn in producten en diensten van het complex Las Colinas Golf & Country Club of die interessant (kunnen) zijn voor de eigenaars van woningen in het complex of voor de gebruikers van de faciliteiten, waarbij een eenvoudige segmentatie wordt gebruikt om specifieke distributielijsten op te stellen (bijvoorbeeld woonplaats, personen van een bepaalde leeftijd, golfliefhebbers, enz.), altijd op basis van informatie uit eigen bronnen.De uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker

Wanneer de gebruiker gegevens van derden verstrekt, verklaart hij/zij dat hij/zij de toestemming heeft en verbindt hij/zij zich ertoe hen de informatie in dit privacybeleid te verstrekken, waarbij de verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens wordt vrijgesteld van elke aansprakelijkheid in dit verband.

De gebruiker erkent de juistheid en nauwkeurigheid van de verstrekte persoonsgegevens, en dat deze actueel zijn. Wij behouden ons het recht voor om elke gebruiker die onjuiste gegevens heeft verstrekt uit te sluiten van de geregistreerde diensten, onverminderd andere maatregelen die bij wet van toepassing kunnen zijn.

De gebruiker is als enige verantwoordelijke voor schade die aan ons of aan derden wordt toegebracht als gevolg van valse of onjuiste verklaringen of informatie die door de gebruiker is verstrekt.

Ontvangers van persoonsgegevens

De persoonsgegevens van gebruikers worden niet doorgegeven aan andere personen of bedrijven om voor hun eigen doeleinden te worden gebruikt. Niettemin kunnen wij, indien nodig met uw toestemming, persoonsgegevens meedelen aan andere entiteiten van de groep Gmp die toegang hebben tot de persoonsgegevens en informatie om ons bij te staan bij het beheer van de precontractuele relatie of de verwerking van het ingediende verzoek. Wij zorgen ervoor dat al deze entiteiten voldoen aan de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming, die ook rechtstreeks op hen van toepassing is.

Onder voorbehoud van het voorgaande zullen wij de persoonsgegevens en alle andere informatie in ons bezit of toegankelijk via de systemen van de bevoegde overheidsinstanties bekendmaken, conform de wettelijke en reglementaire bepalingen die in dit verband van toepassing zijn.

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang de aanvraag of het verzoek wordt behandeld. Zodra de kwestie naar tevredenheid van de gebruiker is opgelost, verwijderen wij de contactgegevens van de gebruiker.

Wat de verzending van informatie in verband met personeelsbeheer betreft, worden uw persoonsgegevens bewaard zolang zij nodig zijn voor de selectieprocedure, en worden zij later gewist, tenzij de kandidaat toestemming geeft om ze langer te bewaren.

Als u het betreffende vakje aankruist, stemt u ermee in dat wij u commerciële communicatie toesturen onder de voorwaarden van Wet 34/2002, van 11 juli, over diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel. Uw gegevens worden bewaard totdat deze toestemming wordt ingetrokken of totdat u verzoekt de dienst voor het ontvangen van commerciële communicatie te annuleren. De intrekking kan te allen tijde worden meegedeeld door een eenvoudig e-mailbericht te versturen aan: privacidad@lascolinasgolf.es. De dienst kan ook worden geannuleerd door te klikken op de link in de mededeling zelf.

Uw gegevens kunnen worden bewaard, naar behoren afgeschermd, zodra de bovengenoemde doeleinden zijn vervuld voor de uitoefening of verdediging van de desbetreffende rechtsvorderingen, voor de duur van de verjaringstermijn.

Gepersonaliseerde distributielijsten maken

Met betrekking tot het versturen van commerciële communicatie, op voorwaarde dat u vooraf uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven, kunnen de bedrijven van Las Colinas bepaalde door u verstrekte gegevens verwerken om een segmentatie van haar gebruikers te maken op basis van bekende kenmerken zoals leeftijd, geslacht en relatie met het complex (gebruiker, eigenaar, enz.), met als enige doel het maken van distributielijsten die zijn afgestemd op de kenmerken van hun ontvangers. U moet weten dat Colinas Golf Residencial S. L. deze informatie verkrijgt van derden, geautomatiseerde behandelingen uitvoert op deze persoonsgegevens en evenmin enige vorm van voorspelling of evaluatie uitvoert om individuele conclusies te verkrijgen.

Gebruikersrechten

De gebruiker kan de hieronder beschreven rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via e-mail op privacidad@lascolinasgolf.es of op ons hoofdkantoor, Calle Luchana 23, C.P. 28010 Madrid, ter attentie van de juridische afdeling. De aanvraag moet voldoende bewijs van identiteit bevatten, en de minimale inhoud waarin de toepasselijke regelgeving voorziet. Wanneer de aanvraag niet aan de gestelde eisen voldoet, kunnen wij vragen dat deze wordt gecorrigeerd. Voor de uitoefening van de rechten wordt geen vergoeding gevraagd.

RechtenWat houden deze in?
Recht op toegangBekijken welke persoonsgegevens wij over u bewaren.
Recht op rectificatieDe persoonsgegevens die wij over u bewaren wijzigen als deze onjuist zijn.
Recht op bezwaarVragen dat wij uw persoonsgegevens niet verwerken voor bepaalde specifieke doeleinden.
Recht op verwijderingVragen dat wij uw persoonsgegevens verwijderen.
Recht op beperkingVragen dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken.
Recht op overdraagbaarheidDe persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt en die in het kader van de dienst zijn gegenereerd, in elektronische vorm verkrijgen.

Wanneer u niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten, kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming, het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming.

U hebt ook het recht een klacht in te dienen bij het Spaanse Agentschap voor gegevensbescherming, met als website: https://www.aepd.es, wanneer u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens in strijd met de toepasselijke regelgeving hebben verwerkt.

Veiligheidsmaatregelen

Wij behandelen uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk. Er zijn ook geschikte technische en organisatorische maatregelen getroffen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om onrechtmatige vernietiging, verlies, toegang of wijziging ervan te voorkomen. Bij de vaststelling van deze maatregelen is rekening gehouden met criteria zoals de omvang, de context en de doeleinden van de verwerking, de stand van de techniek en de risico’s die ermee gepaard gaan.

Waarschuwing

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op persoonsgegevens die door de gebruiker worden verzameld of verstrekt via een van de aangeboden kanalen. De gebruikers moeten zich ervan bewust zijn dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming van persoonsgegevens van websites waarvan links op de verschillende websites van de bedrijven van Las Colinas kunnen worden weergegeven.

Deze externe websites zullen verantwoordelijk zijn voor hun eigen bestanden die gegenereerd worden met de persoonsgegevens die de gebruiker via deze externe website verstrekt, zonder dat wij enige verantwoordelijkheid voor deze bestanden kunnen dragen. Wij raden u aan de privacyverklaring te lezen van elke website die persoonsgegevens verzamelt.

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden gewijzigd na voorafgaande kennisgeving van de wijziging, met behoud van de criteria van transparantie van informatie en eerlijke verwerking die ons beleid met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens bepalen.

Dit privacybeleid is evenmin van toepassing op andere verwerkingen die wij uitvoeren ter vervulling van eigen doeleinden buiten de doeleinden die in dit privacybeleid zijn aangegeven.

Toestemming om commerciële informatie te ontvangen

Ik geef toestemming aan Colinas Golf Residencial, S.L., Colinas Green Golf, S.L. en Campoamor Sun & Beach, S.L. om mijn persoonlijke gegevens te gebruiken om mij op enigerlei wijze (inclusief commerciële communicatie per post, elektronische middelen en/of telefoon) commerciële informatie toe te zenden van de Gmp-groep van ondernemingen die gespecialiseerd zijn in hoogwaardige vastgoedproducten en -diensten.

Deze website gebruikt eigen cookies en cookies van derden voor een goede werking en voor analytische doeleinden en om u advertenties te tonen die zijn gerelateerd aan uw voorkeuren op basis van een profiel dat is gemaakt op basis van uw surfgedrag. Door op de knop Accepteren te klikken, gaat u akkoord met het gebruik van deze technologieën en de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden. Meer informatie   
Privacidad